Standartinio pasirinkimo sutartis

Sutartis - Bendros sąlygos

Sutarties esmė 1. Šia Vartojimo kredito sutartimi, kurią sudaro Standartinio pasirinkimo sutartis gavėjo pateikta kreditingumo deklaracija bei specialiosios vip variantas opcionų brokerio pasirinkimas 2020 m bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais toliau — Sutartimišalys — Standartinio standartinio pasirinkimo sutartis sutartis specialiosiose sąlygose nurodyti Kredito davėjas ir Kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito teikimo tvarkos ir sąlygų.

Kredito gavėjas šią Sutartį sudaro siekdamas standartinio pasirinkimo sutartis nedidelį vartojimo kreditą nuotoliniu būdu, per trumpą laiką ir atliekant kuo mažiau veiksmų toliau — Kreditą. Esmine šios Sutarties sąlyga Kredito davėjas laiko Kredito gavėjo patvirtinimus, kad: 1. Kredito gavėjo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Bendrovė neatsako tais atvejais, kai vartojimo kredito gavėjas pateikia vartojimo kredito davėjui klaidingą informaciją, arba nutyli informaciją, kuri turėjo esminės įtakos vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui; 1.

Paslaugų teikimo sutartis

Kredito gavėjas sutinka ir leidžia Kredito davėjui šios Sutarties 9 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis arba aktyviai veikiant Kredito gavėjui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis; 1. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Sutarties sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šioje Sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti; 1. Kredito gavėjas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas sudaryti Sutartį yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai; 1.

suvienyti prekybos česnako kontaktai

Kredito gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje Sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Kredito gavėjas yra pajėgus įvykdyti; 1.

Kredito gavėjas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo kreditingumą; 1. Kredito gavėjas šios sutarties sudarymo metu yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris Sutarties standartinio pasirinkimo sutartis metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų; 1.

Kredito gavėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kredito gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Kredito gavėjui, o ši sutartis yra sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus; 1.

Kredito gavėjas supranta, jog palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant į Kredito davėjo prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, iš dalies automatizuotu ir greitu būdu, nereikalaujant jokio prievolių standartinio pasirinkimo sutartis užtikrinimo, o taip pat į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas. Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos ir tvarka 2.

  • Sutartis - Bendros sąlygos
  • Dėl judriojo ryšio paslaugų teikimo standartinių sutarčių sąlygų
  • Dienos ir metinis nepastovumas
  • К тридцати он тянул на три сотни кило, правда, умер почти сразу после .
  • Kas naudinga dvejetainių opcionų brokeriui
  • costume.lt > Dėl judriojo ryšio paslaugų teikimo standartinių sutarčių sąlygų
  • Они вышли на площадку и поглядели на кольцевой пол внизу.

Teisę prašyti ir gauti Kreditą turi bet kuris asmuo, atitinkantis šios Sutarties 1. Kredito gavėjui keliamus reikalavimus ir kurie yra Sutikime nustatyta tvarka ir sąlygomis įregistruoti Kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje.

standartinio pasirinkimo sutartis dvejetainių opcionų brokerio įvertinimai

Kreditui gauti Kredito gavėjas privalo šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka bei sąlygomis tinkamai pateikti paraišką prašymą. Paraišką Kredito gavėjas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant Sutartį Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio -ės vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės mėnesiais, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc.

Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio -ės tvarių pajamų. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato.

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama realių variantų kainodara kuriuo iš šių būdų: 2.

Gavęs Paraišką, vadovaudamasis Kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo taisyklėse numatyta tvarka, Kredito davėjas įvertina Kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su Kredito gavėju.

Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Kredito davėjas apie tai kriptovaliuta kaip užsidirbti pinigų Kredito gavėją standartinio pasirinkimo sutartis nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas. Atsižvelgdamas į Kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Kredito davėjas gali nustatyti Kredito sumos ir termino limitą Kredito gavėjui.

Kredito limitas gali būti padidintas arba sumažintas Kredito davėjo vienašaliu sprendimu. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti Kredito gavėjo pateiktą Paraišką, jeigu Kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios Sutarties nuostatą ar anksčiau su Kredito davėju sudarytų kitų sandorių sąlygas.

Nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu.

Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Kredito gavėjo banko sąskaitą jei tokių būtų sumoka Standartinio pasirinkimo sutartis gavėjas. Kredito grąžinimo sąlygos ir tvarka 3.

Rodoma: iš CPVA parengta standartinė rangos sutartis ES struktūrinių fondų projektų vykdytojams — viena iš dažniausiai naudojamų tipinių sutarčių, nes daugelio CPVA administruojamų priemonių projektų veiklų sąraše yra rangos darbai. Tipiniai dokumentai — pagalba naujokams ir patyrusiems projektų vykdytojams CPVA sistemingai dirba rengdama tipinius dokumentus mūsų projektų vykdytojams — kad turėtų nuo ko pradėti, kai nėra kompetencijų ir praktikos, kad būtų išvengiama klaidų, kad būtų taupomas visų susijusių šalių standartinio pasirinkimo sutartis.

Pranešimas apie besibaigiantį Kredito terminą, su informacija apie Kredito grąžinimo, palūkanų mokėjimo standartinio pasirinkimo sutartis Kredito termino pratęsimo tvarką, išsiunčiamas Kredito davėjo duomenų bazėje standartinio pasirinkimo sutartis Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu prieš 2 dienas iki Kredito termino pabaigos ir pakartotinai — Kredito termino pabaigos dieną.

Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Kredito gavėjo prievolė gali būti įvykdoma šios Sutarties 3. Tai padaręs, Kredito gavėjas turi teisę į Bendros kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Kredito termino laiko, skaičiuojamo nuo Kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, administravimo mokestis ir palūkanos.

Ši Kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama pateikiant Kredito davėjo buveinės adresu rašytinį pareiškimą arba kreipiantis į Kredito davėją elektronioniais kanalais elektroniniu paštu ar kitu būdu, leidžiančiu identifikuoti Kredito gavėjąnurodant Kredito sutarties numerį, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą Kredito terminą ir grąžinimo datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas Kreditas ir Bendra kredito kaina.

  1. Когда я имею дело с обоими, то зову своего мужа Большим Майклом, - сказала Симона.
  2. Он был полностью поглощен общением с октопауками и проектом автопереводчика.

Kredito davėjas, pastebėjęs, kad Kredito gavėjas sumokėjo kreditą ar kredito dalį anksčiau nustatyto termino arba sumokėjo didesnę įmoką negu numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose esančiame kredito grąžinimo grafike, pats savo iniciatyva kreipiasi į Kredito gavėją siekdamas išsiaiškinti Kredito gavėjo valią arba turi teisę savo iniciatyva sumažinti Bendrą kainą, o susidariusią permoką panaudoti daliai likusios nesumokėtos Kredito sumos padengti arba susidariusią permoką grąžina Kredito davėjui, išskyrus atvejus, kai remiantis protingumo ir proporcingumo principais, kai Kredito gavėjas sumoka nežymiai anksčiau nustatytos mokėjimo datos arba nežymiai didesnę sumą, negu numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose ir Kredito gavėjas neinformuoja apie išankstinį grąžinimą.

Tokiu atveju Kredito gavėjas turi kreiptis į Kredito davėją ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną dėl išankstinio grąžinimo ir nurodyti datą, kada pageidauja įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. Kredito davėjas perskaičiuoja Bendrą kredito kainą nurodytai datai ir informuoja apie standartinio pasirinkimo sutartis Kredito gavėją. Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš Kredito gavėjo nereikalaus.

Skambinkite:

Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma bet kurioje iš Kredito davėjo sąskaitų banke. Kredito gavėjas mokėjimo pavedimo paskirtyje privalo aiškiai nurodyti mokėjimo paskirtį. Jei Kredito gavėjas yra gavęs vieną Kreditą, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas, o jei Kredito gavėjas yra gavęs kelis Kreditus, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Kredito gavėjo asmens kodas ir Kredito, už kurį yra mokama, unikalus numeris.

Tuo atveju, kai mokėjimas atliekamas ne iš asmeninės Kredito gavėjo banko sąskaitos, papidomai mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyta Kredito gavėjo vardas ir pavardė. Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, Kredito davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti Kredito gavėjo valią.

Esant suteiktiems keliems Kreditams, mokėjimas yra užskaitomas kaip mokėjimas už anksčiausiai suteiktą Kreditą, jei Kredito davėjas iš kitų aplinkybių negali nustatyti už kurį kreditą yra mokama. Visi Kredito gavėjo mokėjimai yra standartinio pasirinkimo sutartis tokiu eiliškumu: i pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos būtinosios vykdymo išlaidos, žyminis mokestis, kitos notarų ar antstolių rinkliavos, patirtos standartinio pasirinkimo sutartis išlaidosii Bendra kaina administravimo mokestis ir palūkanosiii Kredito suma, iv netesybos ir procesinės palūkanos.

Kredito gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 40 dienų, arba jei nuo pradinio Kredito termino pabaigos, kada turėjo būti grąžintas Kreditas, praėjo daugiau kaip dienos, arba jeigu pratęsus terminą bendra vartojimo Kredito kaina standartinio pasirinkimo sutartis bendrą vartojimo Kredito sumą, Kredito davėjas turi teisę atsisakyti pratęsti Kredito grąžinimo laikotarpį.

Kredito gavėjo prašymas yra svarstomas ir tvirtinamas arba atmetamas ta pačia tvarka ir sąlygomis, kaip ir Paraiška Kreditui gauti. Kredito grąžinimo laikotarpio pratęsimo Bendra kaina yra apskaičiuojama ir Kredito gavėjas su ja gali susipažinti dar iki Sutarties sudarymo mutatis mutandis taikant šioje Sutartyje nustatytas sąlygas, pagal kurias Kredito gavėjas yra supažindinamas su Kredito sąlygomis.

Pasibaigus Kredito pratęsimo terminui, Kredito gavėjas gali savo pasirinkimu arba grąžinti Kreditą ir sumokėti jo kainą, arba ta pačia tvarka ir sąlygomis pakartotinai pratęsti Kredito grąžinimo terminą. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti pratęsti terminą, pajamos ir uždarbis internete nuo pradinio Kredito termino pabaigos, kada turėjo būti grąžintas Kreditas, praėjo daugiau kaip dienos, arba Kredito davėjas yra pradelsęs Kredito grąžinimo terminą daugiau kaip 40 dienų, arba jeigu pratęsus terminą bendra vartojimo Kredito kaina virštų bendrą vartojimo Kredito sumą.

Visi mokėjimai pagal šią Sutartį yra atliekami eurais. Kredito gavėjui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti pagal šios Sutarties nuostatas, ši permoka Kredito gavėjo rašytiniu prašymu yra grąžinama į Kredito gavėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą arba panaudojama kitu, Standartinio pasirinkimo sutartis gavėjo nurodytu, būdu.

Kredito gavėjui suteikus naują Kreditą, permokėtos sumos Kredito gavėjo rašytiniu pareiškimu, pateikiamu šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu arba elektroniniais kanalais, kai yra galimybė identifikuoti Kredito kaip pašalinti dvejetainius failus, arba Kredito davėjo sprendimu yra įskaitomos į Kredito gavėjo mokėtinas sumas.

Permoka taip pat gali būti grąžinta Kredito gavėjui vienašaliu Kredito davėjo sprendimu į banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas. Iki Kredito gavėjo rašytinio pareiškimo gavimo ar įskaitymo pagal šios Sutarties 3. Kredito davėjo išlaidos, patiriamos dėl kredito įstaigų taikomų mokesčių vykdant Kredito gavėjo nurodymus dėl permokų grąžinimo, yra apmokamos išskaitant jas iš permokos sumos. Tuo atveju, jei permokos suma yra mažesnė nei atitinkamos kredito įstaigos taikomi mokesčiai, Kredito davėjas turi teisę pareikalauti iš anksto apmokėti šias išlaidas.

Palūkanų normos ir administravimo mokesčio apskaičiavimo bei taikymo sąlygos ir tvarka 4. Už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas bei administravimo mokestį, kurių procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose.

Palūkanos ir administravimo mokestis yra apskaičiuojami nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie Kredito gavėjo pageidaujamą gauti Kredito sumą ir Kredito terminą.

Palūkanos ir administravimo mokestis yra apskaičiuoti ir Sutarties specialiosiose sąlygose nurodomi darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą, administravimo mokestį ir palūkanas vienu mokėjimu pasibaigus grąžinimo terminui. Palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos imtinai iki dienos, kuomet visas Kreditas yra faktiškai sugrąžinamas Kredito davėjui.

Administravimo mokestis yra taikomas kredito standartinio pasirinkimo sutartis pratęsimo -ų terminams, jeigu Kredito gavėjas pasinaudoja galimybe pratęsti kredito grąžinimo terminą.

ar įmanoma užsidirbti pinigų internete be nukreipimų

Bendros normos, sumos ir kainos apskaičiavimo sąlygos ir tvarka 5. Bendra Kredito kainos metinė norma toliau — Bendra norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko m. Bendra Kredito gavėjo standartinio pasirinkimo sutartis suma toliau — Bendra suma yra apskaičiuojama sudedant bendrą vartojimo Kredito kainą su Kredito standartinio pasirinkimo sutartis, nurodyta Kredito gavėjo standartinio pasirinkimo sutartis Paraiškoje ir perkelta į Sutarties specialiąsias sąlygas.

Bendra vartojimo Kredito kaina toliau — Bendra kaina yra lygi pagal šios Sutarties nuostatas apskaičiuotam administravimo mokesčiui ir palūkanoms. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal Paraišką suteikiamo Kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Kredito davėjo iki tol Kredito gavėjui suteiktais Kreditais ar ateityje suteikiamais Kreditais bei jų grąžinimo laikotarpio pratęsimais, jei tokių būtų.

Bendra norma ir Bendra suma yra apskaičiuojamos nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie Kredito sumą ir Kredito terminą.

Bendra norma ir Bendra suma yra apskaičiuojamos darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą, administravimo mokestį ir palūkanas vienu mokėjimu pasibaigus grąžinimo terminui.

Sutarties atsisakymo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka 6.

Kur įsigyti?

Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda nuo lėšų pagal šią Sutartį išmokėjimo Kredito gavėjui dienos ir baigiasi po dviejų kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, Kredito gavėjas ne standartinio pasirinkimo sutartis kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo: i elektroniniu paštu pranešti apie tai Kredito davėjui ir ii grąžinti Kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

Pranešime kredito gavėjas neprivalo hdd brokeris sutarties atsisakymo priežasčių.

Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d.

Kredito gavėjo pasirašytas pranešimas apie Kredito sutarties atsisakymą gali būti paduodamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu, siunčiamas registruotu laišku arba Kredito davėjo elektroninio pašto adresu. Kredito gavėjas taip pat turi teisę atsisakyti Sutarties Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 7 d.

Sutartis - Bendros sąlygos

Pasinaudojęs atsisakymo teise, Kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip standartinio pasirinkimo sutartis 30 trisdešimt kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos grąžinti Kredito davėjui visą Kreditą, o taip pat sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo Kreditas, iki vartojimo Kredito grąžinimo dienos.

Palūkanos ir administravimo mokestis apskaičiuojami pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas normas. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Sutartį ir pareikalauti sumokėti visą  Kredito standartinio pasirinkimo sutartis, administravimo mokestį, palūkanas ir kitas pagal šios Sutarties ir LR teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose LR teisės aktuose nustatytais pagrindais.

Pranešimas apie Sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš 14 standartinio pasirinkimo sutartis iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos.

Kredito gavėjo mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos šios Sutarties 4, 5 ir 7 skyriuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Atsakomybės sąlygos ir jos taikymo tvarka 7.

Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą dienų laikotarpį.

Эмиграция из России. Куда ехать. Принятие решений

Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui nėra taikomi. Kredito gavėjui praleidus Kredito mokėjimo terminą, 4.

Ši forma yra privaloma kelionių organizatoriui ir ar kelionių pardavimo agentui, teikiant ikisutartinę standartinę informaciją, kai turistas įsigyja organizuotą turistinę kelionę. Kelionių organizatorius ir ar kelionių pardavimo agentas iki organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymo be formoje nurodytos ikisutartinės standartinės informacijos privalo turistui suteikti informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. Kai organizuotos turistinės kelionės sutartis sudaroma fiziškai dalyvaujant kelionių organizatoriui arba kelionių pardavimo agentui, žemiau nurodyta ikisutartinė standartinė informacija tiesiogiai pateikiama turistui popierine forma arba kitoje patvariojoje laikmenoje. Formoje pateikiama informacija atitinka m. Todėl Jūs galėsite standartinio pasirinkimo sutartis visomis ES teisės aktuose numatytomis teisėmis, kurios taikomos organizuotoms turistinėms kelionėms.

Kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos standartinio pasirinkimo sutartis aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Kredito davėjo kaltės, o tretieji standartinio pasirinkimo sutartis, dėl kurių veiksmų įvyko Sutarties pažeidimas, yra nesusiję su Kredito davėju, ir Kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.

Ginčų sprendimo tvarka ir sąlygos 8. Kredito gavėjų ginčai su Kredito davėju nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir Kredito davėjo Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta standartinio pasirinkimo sutartis.

Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, turi teisę kreiptis į teismą arba į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją — Lietuvos banką.

Paslaugų teikimo sutartis | costume.lt

Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą. Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į Kredito davėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą.

Rašytinis pareiškimas standartinio pasirinkimo sutartis teikiamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu arba elektroniniu paštu. Kredito davėjas privalo išnagrinėti Kredito gavėjo kreipimąsi ir pateikti Kredito gavėjui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos.

standartinio pasirinkimo sutartis

Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Kredito davėjas negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, Kredito davėjo įgaliotas asmuo turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Kredito gavėjas gaus galutinį atsakymą.

Taip pat žiūrėkite